Vi erbjuder:

De rätta förutsättningarna för att barnen ska lyckas med sin personliga utveckling och känna sig trygga och harmoniska. Varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och få den stimulans och uppmuntran de behöver för att trivas och kunna tillgodogöra sig maximal inlärning.

En åldersblandad barngrupp. Detta innebär att det är lätt för barnen att hitta kamrater, som har samma intressen och som är på samma emotionella nivå som de själva. Det är också en fördel att de äldre barnen fungerar som förebilder och kan hjälpa de yngre.

En montessori-pedagogik som utgår från varje barns utvecklingsnivå. För att bäst kunna möta barnen på deras nivå när det gäller mognad, motorisk och intellektuell utveckling delar vi ibland upp dem i olika grupper. Vi kallar dem för små barnen ca 1-3 år och stora barnen ca 3-5 år. Det är i första hand barnens intellektuella och sociala mognad, som avgör vilken grupp de kommer att tillhöra.

Några ”stängda avdelningar” förekommer inte på Nallen utan när barnen är mogna för det är de fria att röra sig i hela huset. Givetvis är det en frihet under ansvar. Barnen måste sköta sig och uppföra sig ordentligt för att det ska kunna fungera.

Vi har många gemensamma aktiviteter tillsammans, t ex bakning, utevistelse, sångstunder, lunch och mellanmål. Detta innebär att alla vuxna och barn känner varandra och det är en stor fördel. Barnen har lätt för att hitta kompisar och de känner sig trygga med alla vuxna på Nallen.

För personalen innebär det ett ökat engagemang och intresse för verksamheten, eftersom vi tillsammans har ett gemensamt ansvar för att alla barnen trivs och mår bra.

En miljö speciellt anpassad för barnens behov. Vi försöker planera inredningen så att barnens utveckling och lust att lära får stå i centrum. Det finns gott om utrymme att arbeta/leka med montessorimaterial och övriga förskole material såsom lego, pussel, bilar dockor m.m.

Utevistelse i vår trädgård med bl.a. gungor, sandlåda, rutschkana, lekstuga och en asfalterad cykelväg, som går runt hela gräsmattan.

En mysig bokhörna där barnen kan dra sig tillbaka och titta i/läsa böcker i lugn och ro.

Skapande verksamhet där barnen fritt får utlopp för sina kreativa/konstnärliga behov i skaparrummet.

För att avsluta och avrunda förskoleperioden anordnar vi en konstskola för femåringarna. De äldsta barnen får under läsåret prova på någon kreativ aktivitet såsom t.ex. att arbeta med lera eller kreativ målning. Konstskolan avslutas med en utställning av barnens alster, som då finns att beskåda på Nallen.

Barnen får också laga till en festmåltid, som de bjuder hela huset på. Taco-buffé brukar vara väldigt populärt!

Likaså brukar de uppskatta att få färdigställa sin portfolio innehållande teckningar, fotografier, räkne och skrivövningar och konstnärliga alster. Tillsamman med pedagogerna skriver de kommentarer till innehållet i portfolion. De får sedan visa och berätta om innehållet i sin pärm för de andra barnen och pedagogerna. När barnen slutar på Nallen får de ta med sig pärmen ”Mina år på Nallen” hem.

Inspirerande sång, musik, drama och kreativt skapande är viktiga ingredienser i vår verksamhet, som barnen har möjlighet att vara med om dagligen här på Nallen.

Dokumentation av barnens utveckling. Tillsammans med barnen sammanställer vi vuxna t.ex. teckningar, fotografier och skriv- och räkneövningar till en bok som vi kallar ”Mina år på Nallen”, som barnen får ta med sig hem när de slutar på Nallen. Dokumentationen fungerar också, som en form av portfolio där barnen kan följa sitt lärande och sin egen personliga utveckling.

Möjlighet att t.ex. få vara med om barnens Luciafirande, Julpyssel och Sommarfest. Varje år firar vi också Nallen födelsedag med fika, Hoppe borg och öppet hus.

Friluftsaktiviteter. På ett lekfullt sätt får barnen kunskap om djur och natur. Vi går till närliggande skogsdungar, klättrar i träd och bygger kojor. Naturdeckarna kallar vi oss för och det finns massor av spännande saker i naturen, som vi vill undersöka.

De yngre barnen kallas för Nyckelpigorna och under promenader i närmiljön tittar de på småkryp och följer årstidernas växlingar.

En gång om året firar vi att Nallen är en Montessoriförskola och det gör vi genom att springa Nallens Montessorilopp.

Störningsfri arbetsperiod. Montessori ansåg att om barnen ska kunna tillgodogöra sig Montessoripedagogik på bästa sätt är det viktigt med ett sammanhängande arbetspass på 2.5 – 3 timmar. Under denna tid får barnen inte lämnas eller hämtas. På så vis får de lugn och ro och kan koncentrera sig på sin sysselsättning.

Barnen och personalen äter god, vällagad mat, som levereras från restaurang Kavalleristen.  När det ges tillfälle bakar vi med barnen. Det är härligt när det doftar nybakat bröd och det går inte att ta mist på att de små bagarna är väldigt stolta när brödet serveras till mellanmål och de får höra uppskattande kommentarer av de andra barnen och av oss vuxna.

Engagemang i förskolan. Föräldrar och Nallens personal diskuterar förskolans verksamhet och utformar olika aktiviteter för föräldrar, barn och personal. Det kan vara allt från föreläsningar för oss vuxna till utflykter för barnen.

En fungerande, bra kontakt mellan föräldrar och personal. Informationsmöte om Montessoripedagogik, föräldramöten, utvecklingssamtal och möjlighet att besöka Nallen är exempel på tillfällen då vi kan lära känna varandra och utbyta erfarenheter och goda råd om hur vi ska kunna göra barnens förskole tid så positiv som möjligt.

Varje år skriver vi ner en kvalitetsrapport där vi berättar om hur vår förskola fungerar. Föräldrar har möjlighet att påverka vår verksamhet genom att framföra synpunkter på föräldramöten, utvecklingssamtal och via en utvärderingsenkät. Läs mer om detta under rubriken viktiga dokument.

Här kan ni också läsa om våra klagomålsrutiner.

Vi arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och utvärdera vår verksamhet.  Via pedagogisk dokumentation, som vi gör tillsammans med barnen fokuserar vi på var vi är i verksamheten, vad vi vill, hur vi gör och hur det blev. Genom att pedagogerna har en dialog med barnen och att vi kontinuerligt utvärderar våra upplevelser känner vi att vi har en förskola, som ständigt utvecklas efter deras behov.