Montessoriförskolan Nallens målsättning

Trygghet
Det är viktigt för oss att barnen trivs på Nallen att de känner sig trygga och harmoniska. Med en genomtänkt, väl fungerande Montessoripedagogik, en vänlig och öppen attityd mot barn och föräldrar samt ett kärleksfullt bemötande vill vi skapa en förskola som alla kan trivas med. Nallen finns till för barnen!

Vi arbetar förebyggandemed barnen för att motverka kränkande behandling. Läs mer i vår likabehandlingsplan.

Samarbete
Vi arbetar med att barnen ska lära sig fungera i en grupp, att de ska lära sig ta hänsyn och att de ska kunna samarbeta med varandra. Detta uppnår vi genom att visa upp ett tydligt gemensamt förhållningssätt till barnen. Vi försöker vara goda förebilder för barnen och på så sätt uppmuntra gott uppförande.

Flickor, pojkar och barn i skilda åldrar får olika uppdrag t.ex. att hjälpa de yngre barnen, plocka undan, bre smörgåsar och att duka. När barnen får lära sig att leka/arbeta med många olika individer förebygger vi kränkande behandling eftersom barnen lär sig att samarbeta och att acceptera att det är OK att vi är olika och inte alltid har samma åsikter så länge vi visar hänsyn och respekterar varandra som individer.

Genom att tydligt motarbeta mobbing och markera att vi inte tolerera dåligt uppförande, hjälper vi barnen att förstå att det är en fördel att sköta sig och att samarbeta. Vi vill att barnen ska känna sig respekterade och vänligt bemötta. De ska lära sig att be om förlåtelse och försöka gottgöra om de gjort fel. Givetvis ska vi vuxna visa barnen samma respekt och be om förlåtelse när vi begår misstag.

Delaktighet
Barnen tränas i att utveckla sin förmåga att ta ansvar. De har möjlighet att påverka den dagliga verksamheten och att utveckla förståelse för demokratiska principer. Barn får också, på ett tidigt stadium, lära sig att det är barn och vuxna, som tillsammans tar praktiskt ansvar för att det pedagogiska materialet, leksaker och miljön sköts om på bästa sätt.

Vi vill att barnen ska lära sig att respektera och vara hjälpsamma mot sina medmänniskor. När barnen kan koncentrera sig, arbeta/leka självständigt och är glada och positivt inställd till att söka kunskap har de nått en betydande grad av självdisciplin.

Denna optimala process tar naturligtvis olika lång tid för olika barn och förutsätter att samarbetet mellan pedagoger och barnens föräldrar fungerar som det ska.

Frihet under ansvar
Varje barn ska, utifrån sina egna förutsättningar, få växa och utvecklas till en självständig individ. Vi hjälper barnet genom att erbjuda frihet under ansvar. Barnen får arbeta/leka fritt så länge de inte stör någon annan. Efter lärarens presentation av material/sysselsättning, får de själva välja vad och hur länge de vill ägna sig åt aktiviteten.

”Att vara fri är inte att göra allt man får lust att göra. Det är att kunna vara verksam utan hjälp” -Maria Montessori

Barnen på Montessoriförskolan Nallen har frihet att välja ett arbete/sysselsättning bland det som erbjuds, att själva bestämma hur länge de vill arbeta och att välja om de vill samarbeta med någon kamrat. De har samtidigt ansvar för att fullfölja arbetet, och för att ha en fungerande relation till andra barn och vuxna. Alla barn klarar inte av friheten lika bra. Då får de mer vägledning av läraren, som hjälper dem att hitta rätt sysselsättning.

Olika uttrycksmöjligheter
Vi vill ge varje barn möjlighet att uttrycka sig inför en grupp när både barn och vuxna lyssnar. Detta uppnår vi genom att barnen dagligen är med på samlingar där de tränar sig på att lyssna på varandra, prata en i taget och att visa hänsyn genom att vänta på sin tur. Vi vuxna lägger stor vikt vid att tala ett vårdat språk och vi arbetar med att ge varje barn en god språk- och kommunikationsförmåga.

Barnen inspireras till att ägna sig åt kreativa sysselsättningar t.ex. målning, sång och drama/rytmikövningar

Nallen logotype

Kärlek
Massor av trygghet, kärlek och glädje vill vi vara med om att ge och få. Montessori uttryckte det så här:

”Om vi vill skapa harmoni i världen är det tydligt att vi bör tänka mer på kärleken. Vi bör studera dess innebörd. Barnet är den enda punkt där alla människors känslor av ömhet och kärlek strålar samman. Människans själ mjuknar när man talar om barn. Barn väcker djupa känslor till livs hos alla människor. Barnet är kärlekens källa.”

Vår Montessoriförskola drivs i enlighet med Maria Montessoris teorier, men vårt arbete utgår också från förskolans läroplan.