Montessoriförskolan Nallen

Gemensamma riktlinjer för Montessoripedagogik

Montessoriförskolorna och Montessorigrundskolan / fritidshemmet i Ängelholm har enats om följande riktlinjer för Montessoripedagogik.

En förberedd miljö

Barnen får uppleva en pedagogisk miljö, som är inspirerande och lockar dem att söka kunskap. Vi arbetar med det unika Montessorimaterialet, som är anpassat utifrån varje barns utvecklingsnivå. De erbjuds en lugn och trivsam miljö, som möjliggör maximal inlärning.

Frihet och ansvar

Barnen har frihet att välja arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och den tid de vill avsätta för uppgiften. De ansvarar samtidigt för att påbörjat arbetet slutförs på ett så bra sätt som möjligt.

Empati

Genom att våra barn blir sedda, hörda och bekräftade lär de sig att utveckla empati för andra. Vi arbetar med att barnen ska få en god självkänsla så att de känner sig nöjda med sig själva och därmed också förmår ta ansvar för sina egna handlingar. De lär sig att vara hjälpsamma och vänliga mot varandra och att visa förståelse för att människor är olika.

Individualisering och samarbete

Varje barn arbetar i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. De får lära sig att samarbeta och att visa respekt för varandras åsikter. Deras sociala kompetens utvecklas.

Självständighet.

Genom den förberedda miljön stimuleras barnen till kreativt och självständigt arbete.

Pedagogen fungerar som handledare och är en länk mellan barnet, miljön och materialet. Varje barn behandlas med respekt för den unika individ som den är. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" är ett Montessoriuttryck, som syftar på barnets strävan efter självständighet. Pedagogen inspirerar och entusiasmerar barnet till kreativt arbete.

Maria Montessori arbetade utifrån en övertygelse om allt levande, från tidens begynnelse, följer en plan och att allting har ett samband. Därför omfattas Montessoripedagogik också av ett engagemang för fred på jorden, vördnad och respekt för allt levande och omtanke om vår miljö. Skolornas verksamheter präglas av ett perspektiv där miljö, etik, jämställdhet och fred ständigt är närvarande.

Montessoriförskolan Nallen 2007, web-ansvarig: webmaster@nallen.net